Chanos chanos

Chanos chanos dipublikasikan oleh Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo. Terbit pertama kali pada bulan Desember 2003 dengan frekuensi penerbitan 2 (dua) kali dalam setahun yaitu bulan Juni dan Desember.

Chanos chanos merupakan jurnal ilmiah yang menyajikan hasil inovasi, teknologi dan kajian penelitian terapan di bidang budidaya perikanan, pengolahan hasil perikanan, agribisnis perikanan, mekanisasi perikanan dan bioteknologi perikanan.

Naskah yang masuk ke Chanos chanos akan dicek mengenai pedoman penulisannya oleh Penyunting Pelaksana (Assistant Editor), apabila sudah sesuai akan ditelaah oleh 1 (satu) orang Dewan Penyunting (Editorial Board) dan 1 (satu) orang Mitra Bestari (Peer-Reviewer) berdasarkan penunjukan dari Ketua Dewan Penyunting (Editor in Chief). Keputusan diterima atau tidaknya suatu naskah ditentukan oleh Ketua Dewan Penyunting (Editor in Chief) berdasarkan atas rekomendasi dari Dewan Penyunting (Editorial Board) dan Mitra Bestari (Peer-Reviewer).